zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 w Warszawie, zobowiązany jest zapewnić dostępność strony internetowej https://bip.ikard.pl/ do wymagań do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).Narodowy Instytut Kardiologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.ikard.pl

Data publikacji strony internetowej
2022-01-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji
2022-01-11

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2022-01-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Podmiot

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres strony internetowej
https://bip.ikard.pl

Status zgodności

Strona https://bip.ikard.pl jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Utrudnienia występujące na stronie:
 • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem,
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła,
 • na stronie głównej serwisu występują utrudnienia w nawigowaniu klawiaturą,
 • w niektórych treściach publikowanych na stronie brak jest podtytułów ułatwiających nawigowanie.

Instytut zobowiązuje się do poprawy dostępności strony przy najbliższej aktualizacji.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej snti@ikard.pl, tel. +48 22 34 34 459.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy ul Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy ul Alpejska 42, 04-628 w Warszawie,  zlokalizowany jest w dwóch lokalizacjach:

 • Jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami) przy ul Alpejskiej 42.
 • Zespół Poradni Specjalistycznych zlokalizowany przy ul Niemodlińskiej 33.

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp z zewnątrz do budynków jest zapewniony poprzez  podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz budynków dostępne są windy osobowe na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem głównym przy ul. Alpejskiej 42 znajduje się płatny parking – pierwsze 30 min bezpłatne.

Na parkingu przed wejściem głównym znajdują się z wydzielone miejsca do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Na każdej kondygnacji zlokalizowane są toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynki są wyposażone w informację wizualną przedstawiającą  rozmieszenie poszczególnych pomieszczeń, umieszczoną na ścianach i sufitach budynku. Informację są również udzielane całodobowo przez pracowników portierni przed wejściem głównym do szpitala przy ul Alpejskiej 42.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

W budynkach Instytutu nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnej.

Jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności kontaktu w tej sprawie pacjent powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną w Dziale Jakości i Nadzoru (dzialjakosci@ikard.pl, tel. 22 34 34 777)

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2022-03-31 13:51:49Piotr Markowskisiteutworzenie stronybrak podglądu
2022-03-31 13:51:52Piotr Markowskitextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2022-03-31 13:52:25Piotr Markowskitextzmiana w treścipodgląd zmian
2022-03-31 13:55:38Piotr Markowskitextzmiana w treścipodgląd zmian